ا

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 0

اصطلاحی فلسفی و کلامی دال بر گونه ای از آفرینش. واژ ابداع در قرآن کریم به ک ...

ابداع

1