ت

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 6

یکی از همخوانها و چهارمین حرف از الفبای فارسی و سومین حرف از الفبای عربی و بیست ...

ت

1

جلد 6

تآتر رجوع کنید به نمایش ...

تآتر رجوع کنید به نمایش

2

جلد 6

قصیده ای عرفانی به عربی سرودة ابوالفضل عزالدین عامربن عامر بصری حکیم و عا ...

تائیه ابن عامر (یا ذات الانوار )

3

جلد 6

معروف به نظم السلوک یا نظم الدر قصیده ای عرفانی در احوال و مراتب سلوک سر ...

تائیه ابن فارض

4

جلد 6

اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهندة دولت . ...

تابعیت

5

جلد 6

افرادی که با یک یا چند تن از صحابه ملاقات یا مصاحبت کرده اند. واژة تابعین جمع تا ...

تابعین

6

جلد 6

واژه ای در قرآن کریم و تورات و انجیل به معنای صندوق عهد. این واژه دوبار در قرآن ...

تابوت (1)

7

جلد 6

صندوقی برای حمل و نگهداری و دفن مردگان . بنابر شواهدی انسانها از قدیمترین زمانه ...

تابوت (2)

8

جلد 6

اصطلاحی که ترکان قدیم به بیگانگان مقیم سرزمینهای خود اطلاق می کرده اند. قدیمترین ...

تات

9

جلد 6

تاتائو رجوع کنید به سیمینه رود ...

تاتائو رجوع کنید به سیمینه رود

10

جلد 6

نام برخی از اقوام صحرانورد آسیای شمالی و مرکزی که از قرن هفتم به همة اقوام مغول ...

تاتار (یا تتار/ تتر)

11

جلد 6

جمهوری خودمختار در فدراسیون روسیه . در مشرق قسمت اروپایی روسیه و در وادی رود ولگ ...

تاتارستان

12

جلد 6

Datura L. spp. ) جنسی از تیرة بادنجانیان شامل تقریبا پانزده نوع / گونه گیا ...

تاتوره (در اصطلاح بین المللی گیاه شناسی

13

جلد 6

گویشها رجوع کنید به تات ...

تاتی

14

جلد 6

سرپوش یا حلقه ای زینتی معمولا از زر و جواهرنشان که ملکان ملکه ها و مانند آنان د ...

تاج (1)

15

جلد 6

کاخی در شرق بغداد از اواخر قرن سوم . طرح و پایة این کاخ به دست معتضد (حک : 279ـ2 ...

تاج (2)

16

جلد 6

جلال خوانندة بلند آوازة موسیقی ایرانی . وی در 1282 ش در اصفهان در خانواده ای رو ...

تاج اصفهانی

17

جلد 6

شاهفور بن طاهر بن محمد ...

تاج التراجم رجوع کنید به اسفراینی

18

جلد 6

تاج التواریخ رجوع کنید به سعدالدین افندی ...

تاج التواریخ رجوع کنید به سعدالدین افندی

19

جلد 6

تاج الدوله یزدگردبن شهریار رجوع کنید به باوندیان ...

تاج الدوله یزدگردبن شهریار رجوع کنید به باوندیان

20

جلد 6

تاج الدین ...

تاج الدین اشنوی رجوع کنید به اشنوی

21

جلد 6

حسن بن یونس ...

تاج الدین بلغاری رجوع کنید به بلغاری

22

جلد 6

وزیر ایرانی سلطان محمد خدابنده اولجایتو (حک : 703ـ716) و سلطان ابوسعید بهادرخان ...

تاج الدین علیشاه جیلانی

23

جلد 6

تاج الدین فیروز رجوع کنید به بهمنیان دکن ...

تاج الدین فیروز رجوع کنید به بهمنیان دکن

24

جلد 6

نام دوتن از امرای ترک غوری . 1) تاج الدین یلدوز المعزی غلام سلطان معزالدین محم ...

تاج الدین یلدوز

25

جلد 6

دوازدهمین دختر ناصرالدین شاه . در ششم ربیع الثانی 1301 به دنیا آمد. مادرش توران ...

تاج السلطنه

26

جلد 6

تاج العروس رجوع کنید به القاموس المحیط ...

تاج العروس رجوع کنید به القاموس المحیط

27

جلد 6

اشرف بن اعز/ اغر نسب شناس عالم شاعر و مفسر شیعی در قرن ششم و هفتم . لقب وی در ...

تاج العلی ' علوی

28

جلد 6

ابوالقاسم برهان الدین محمودبن حمزه فقیه نحوی مفسر و مقری شافعی در قرن پنجم . ...

تاج القراء کرمانی

29

جلد 6

کتابی تاریخی به فارسی تألیف صدر (تاج یا نظام ) الدین حسن نظامی نیشابوری مشتمل ب ...

تاج المآثر

30