ث

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 9

از صامتها پنجمین حرف از الفبای فارسی چهارمین حرف از الفبای عربی (ابتث) در ترتیب ...

ث

1

جلد 9

علاءالدین علی شاعر ترک سدة یازدهم و دوازدهم . در شهر اوزیجة بوسنه (بوسنی امروزی ...

ثابت

2

جلد 9

میرمحمد افضل شاعر قرن یازدهم و دوازدهم . اصلش از بدخشان بود (واله داغستانی ص 1 ...

ثابت الله آبادی

3

جلد 9

ثابت بن ابراهیم حرانی رجوع کنید به ابن زهرون ...

ثابت بن ابراهیم حرانی رجوع کنید به ابن زهرون

4

جلد 9

از بزرگان تابعین و محدثان بصره در قرن دوم . کنیة وی ابومحمد و منسوب به بنانه است ...

ثابت بن اسلم بنانی

5

جلد 9

فقیه و نحوی و قاری شیعی اهل حلب . کنیه اش ابوالحسن و از شاگردان بر جستة ابوالصلا ...

ثابت بن اسلم حلبی

6

جلد 9

محدث مالکی مذهب در قرن سوم و چهارم . کنیة او ابوالقاسم و به عوفی سرقسطی و اندلس ...

ثابت بن حزم

7

جلد 9

ابوحمزه ...

ثابت بن دینار رجوع کنید به ثمالی

8

جلد 9

کنیه اش ابوالحسن طبیب و مورخ برجستة دربار خلفای عباسی . وی از خاندان صابیان حرا ...

ثابت بن سنان بن ثابت بن قره حرانی صابی

9

جلد 9

ثابت بن ضحاک رجوع کنید به زیدبن ثابت ...

ثابت بن ضحاک رجوع کنید به زیدبن ثابت

10

جلد 9

از صغار تابعین یا از شخصیتهای پس از تابعین یعنی اتباع تابعین (ابن حبان ج 6 ص 12 ...

ثابت بن عجلان انصاری

11

جلد 9

ابوالحسن مترجم و فیلسوف و ریاضیدان و منجم و طبیب قرن سوم . 1) شرح حال در اغلب ...

ثابت بن قره

12

جلد 9

ملقب به ضریر (نابینا) و عابد از راویان حدیث در کوفه . کنیة مشهور وی «ابویزید» اس ...

ثابت بن موسی بن عبدالرحمان

13

جلد 9

محدث و راوی قرن دوم و از سران بتریه * . کنیه اش ابوالمقدام بود (نجاشی ص 116 طوس ...

ثابت بن هرمز

14

جلد 9

حبیب الله سرمایه دار و بازرگان بهائی و مؤسس تلویزیون ایران . در 1282 ش در تهران ...

ثابت پاسال

15

جلد 9

ثابت ضریر رجوع کنید به ثابت بن موسی ...

ثابت ضریر رجوع کنید به ثابت بن موسی

16

جلد 9

ابوالعلا ثابت بن عبدالرحمان دلاور و مجاهد و شاعری کم آوازه در روزگار امویان در ...

ثابت قطنه

17

جلد 9

عنوان مسئله یا شبهه ای در فلسفه در بارة نسبت موجودات مجرد و تغییرناپذیر با موجود ...

ثابت و متغیر

18

جلد 9

مفهومی در کلام اسلامی که گروهی از معتزله به آن قائل بودند. مطابق این مفهوم معدوم ...

ثابتات ازلی

19

جلد 9

آبادی قدیمی در مشرق عربستان سعودی . این آبادی در شمال منطقة شرقیه در 53 25 عرض ...

ثاج

20

جلد 9

لقب امام حسین علیه السلام در منابع شیعی . ثار از مادة «ث أر» است که در آن همزه ب ...

ثارالله

21

جلد 9

شارح برجستة آثار ارسطو فیلسوف مدرس خطیب توانا و سیاستمدار پرنفوذ. وی پیش از 32 ...

ثامسطیوس (ثمسطیوس )

22

جلد 9

آل رجوع کنید به آل ثانی ...

ثانی

23

جلد 9

فیلسوف و دانشمند یونانی در سدة چهارم و سوم پیش از میلاد. نام وی در منابع اسلامی ...

ثاوفرسطس (تئوفراستس / ثئوفراستوس )

24

جلد 9

محمد عظیم رجوع کنید به ثابت الله آبادی میرمحمد افضل ...

ثبات هندوستانی

25

جلد 9

ثبوت رجوع کنید به ثابتات ازلی ...

ثبوت رجوع کنید به ثابتات ازلی

26

جلد 9

متکلم و فقیه و محدث امامی قرن سوم . اطلاعات در بارة وی اندک و محدود به گزارش نج ...

ثبیت بن محمد عسکری

27

جلد 9

علم ...

ثخذ رجوع کنید به حساب

28

جلد 9

نام مجله ای مشهور و جریان ادبی غربگرا در ادبیات عثمانی که گروهی از شعرا و نویسند ...

ثروت فنون

29

جلد 9

روزنامه نشریه ای سیاسی اقتصادی و اجتماعی به فارسی که نخست در قاهره سپس در تهر ...

ثریا

30