جلد شانزدهم دانشنامه‌ جهان اسلام منتشر شد

خِلعت ‌پوشان - داعی

جلد شانزدهم دانشنامه‌ جهان اسلام منتشر شد. این جلد که مدخلهایی از حرفهای «خ» و «د» را در خود جای داده، از مدخل ارجاعی «خِلعت ‌پوشان» تا مدخل اصلی «داعی» را دربر می‌گیرد. جلد شانزدهم مشتمل بر 255 مدخل اصلی، 99 مدخل ارجاعی و 307 مقاله است که پژوهشگرانی از بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی با همکاری محققان داخلی و خارجی تألیف کرده‌اند.

«خلقت»، «خلیج‌فارس»، «خوارج»، «دارو/ داروسازی» و «داستان» از مدخلهای بلند این جلد اند. از دیگر مقالات مهم این جلد «خلفای راشدین»، «خلقت»، «خلق جدید»، «خلق و امر»، «خلوتیه»، «خلود»، «خمسه»، «خوابگزاری»، «خواجوی کرمانی»، «خوارزمی، محمد»، «خوانساری، خاندان»، «خوانساری، احمد»، «خوانساری، محمدتقی»، «خورشید»، «خویی، سید ابوالقاسم»، «خیام»، «دارالاسلام»، «دارالفنون» و «داعی» را می‌توان نام برد.

شایسته ذکر است که جلد پانزدهم دانشنامه جهان اسلام اوایل سال جاری (بهار 1390) در اختیار جامعه علمی و علاقه‌مندان قرار گرفت و لذا در این سال دو جلد از دانشنامه جهان اسلام منتشر شده است.