ج

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 9

ششمین حرف از الفبای فارسی و پنجمین حرف از الفبای عربی . ارزش عددی آن ] در حساب ...

ج (جیم )

1

جلد 9

جابر الصباح رجوع کنید به آل صباح ...

جابر الصباح رجوع کنید به آل صباح

2

جلد 9

کنیه اش ابومحمد منجم و ریاضیدان مشهور اندلسی در قرن ششم . در بارة زندگی وی اطلاع ...

جابربن افلح

3

جلد 9

دانشمندی در سدة دوم که مجموعة بزرگی از آثار در کیمیا مذهب فلسفه طب ریاضیات ن ...

جابربن حیان

4

جلد 9

کنیه اش ابوالشعثاء از فقهای تابعین و محدثان اباضیه . وی از قبیلة یحمد ساکن در عم ...

جابربن زید

5

جلد 9

صحابی پیامبر اکرم . مورخان و رجال شناسان نام کامل وی را جابربن سمرة بن عمروبن جن ...

جابربن سمره

6

جلد 9

صحابی و از مکثرین حدیث . جد وی عمروبن حرام بن کعب بن غنم بود و نسبتش به خزرج می ...

جابربن عبدالله انصاری

7

جلد 9

فقیه مفسر محدث و از اصحاب نامدار امام باقر و امام صادق علیهماالسلام . کنیة او ...

جابربن یزید جعفی

8

جلد 9

نام دو شهر تمثیلی در جغرافیای قدیم به ترتیب در سرحد مشرق و مغرب عالم . خلیل بن ...

جابلقا و جابلسا (یا جابلق و جابرس / جابرسا/ جابلص / جابلصا)

9

جلد 9

جابی رجوع کنید به مالیات ...

جابی رجوع کنید به مالیات

10

جلد 9

شهری قدیمی و با اهمیت در قرون اولیة اسلامی در جنوب سوریة کنونی و امروزه نام قری ...

جابیه

11

جلد 9

بخش و ناحیه ای قدیمی در شمال شرقی استان لرستان . بخش جاپلق در نیمة شمالی شهرستا ...

جاپلق

12

جلد 9

علی اصغر رجوع کنید به جاپلقی محمدشفیع ...

جاپلقی

13

جلد 9

محمد شفیع فقیه محدث و رجالی امامی قرن سیزدهم . در روستای جاپلق (در حوالی بروجر ...

جاپلقی

14

جلد 9

جات رجوع کنید به جت ...

جات رجوع کنید به جت

15

جلد 9

ابوالفرج رجوع کنید به ابن طیب ابوالفرج ...

جاثلیق طیب

16

جلد 9

یکی از صورتهای فلکی نیمکرة شمالی آسمان به معنای بر زانونشسته (بر دو کندة زانونش ...

جاثی (نام کامل آن : جاثی علی ' رکبته / رکبتیه )

17

جلد 9

سوره چهل و پنجمین سورة قرآن کریم در ترتیب مصحف و شصت و پنجمین سوره در ترتیب نزو ...

جاثیه

18

جلد 9

شهرستانی در جنوب غربی استان خراسان شمالی و نیز شهری قدیمی در خراسان . 1) شهرستا ...

جاجرم

19

جلد 9

محمدبن بدر رجوع کنید به بدر جاجرمی ...

جاجرمی

20

جلد 9

رودی دائمی در استان تهران در حوضة آبریز دریاچة نمک در استان قم . جاجرود به طول ...

جاجرود

21

جلد 9

دست بافته ای پشمین منقش و غالبا مخصوص نواحی سردسیر. برخی لغتنامه نویسان جاجیم ...

جاجیم

22

جلد 9

ابوعثمان عمروبن بحر متکلم و ادیب معتزلی و مؤلف کثیرالتألیف قرن سوم از اهالی بصر ...

جاحظ

23

جلد 9

ابوعثمان عمروبن بحر ...

جاحظیه رجوع کنید به جاحظ

24

جلد 9

فقیه و قاضی حنفی مفتی مصر و از شیوخ الازهر در اوایل قرن پانزدهم . در 1335/1917 ...

جادالحق علی جادالحق

25

جلد 9

جادو(1) رجوع کنید به سحر ...

جادو(1) رجوع کنید به سحر

26

جلد 9

جادو(2) رجوع کنید به طوارق ...

جادو(2) رجوع کنید به طوارق

27

جلد 9

جادو(3) رجوع کنید به جبل نفوسه ...

جادو(3) رجوع کنید به جبل نفوسه

28

جلد 9

جنگ ...

جادویه بهمن رجوع کنید به جسر

29

جلد 9

راهی کاروان رو که از دوران باستان تا حدود قرن هشتم / چهاردهم در دو قارة آسیا و ...

جادة ابریشم (یا راه ابریشم )

30