دائرة معارف العالم الاسلامی

چهارمین جلد دانشنامه جهان اسلام به زبان عربی با عنوان «دائرة معارف العالم الاسلامي» در 734 صفحه از سوی انتشارات دائره معارف العالم الاسلامی در ماه سپتامبر 2011 در بيروت منتشر شد. اين جلد شامل 272 مدخل اصلي و 129 مدخل ارجاعي است و از مدخل البقاع تا بَنوجهير را دربر مي گيرد. تعداد همكاراني كه در تدوين اين جلد مشاركت داشته اند 11 نفر، مترجمان 5 نفر و ويراستاران 4 نفر هستند. طرح ترجمه عربي دانشنامه از سال 1386 با هدف گسترش دامنه استفاده از آن در جهان اسلام آغاز شده است. مترجمان و ويراستاران دانشنامه، عرب زبان و از مليت های مختلف اند.