ذ

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 0

نخستین نبرد بزرگ دریایى مسلمانان و رومیان در سال 31 یا 34. صوارى جمع صاریه به ...

ذات‌ الصوارى (یا ذوالصوارى)

1

جلد 0

پنجاه و یكمین سور قرآن‌كریم در ترتیب مصحف. این سوره در ترتیب نزول مشهور شصت و ...

ذاریات سوره

2

جلد 0

فرقه‌اى از غالیان شیعه در حدود قرن دوم كه به الوهیت علی‌بن ابی‌طالب قائل بودن ...

ذمیه

3

جلد 0

فیلسوف یونانى قرن پنجم و چهارم پیش از میلاد. نام او در منابع اسلامى به صورتهاى ...

ذیمقْراطیس (دموكریتوس)

4