ر

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 0

دانشمند و خطیب معاصر. وی در تیرماه 1284 در روستایی دراطراف تربت حیدریه به دنی ...

راشد حسینعلی

1

جلد 0

فقیه و صوفی حنفی قرن سیزدهم و چهاردهم. جدش عبدالقادر از عالمان و صوفیان عصر خو ...

رافعی عبدالغنی‌بن احمد

2

جلد 0

عبدالرزاق عالم امامى قرن یازدهم. از تاریخ تولد وى اطلاعى در دست نیست. وى در شی ...

رانكوئى گیلانى

3

جلد 0

راوى لغوى و شاعر رجزسراى دور اموى و اوایل دور عباسى. به نظر خلیل‌بن احمد* (ج 8 ...

رؤبة بن عجاج

4

جلد 0

ملقب به صدرالدین و متخلص به ربیعى شاعر و خطیب ایرانى در نیم دوم قرن هفتم. عبا ...

ربیعى پوشنگى (فوشنجى)

5

جلد 0

فرقه‌اى از غالیان شیعه و شاخه‌اى از فرق راوندیه. این فرقه كه منتسب به رزام‌بن ...

رزامیه

6

جلد 0

خش دهستان و آبادی‌اى در شهرستان داراب در گذشته ناحیه و شهرى در كوره دارابگرد. ...

رستاق

7

جلد 0

ابوالحسن علی‌بن سعید متكلم ماتریدى و فقیه حنفى. از تاریخ ولادت و وفات او اطلاع ...

رستغفنى

8

جلد 0

حاكم خبوشان (قوچان) در دور فتحعلی‌شاه قاجار. از زمان تولد او اطلاعى در دست نی ...

رضاقلی‌خان زعفرانلو

9

جلد 0

پسر هشتم محمدحسن‌خان و برادر ناتنى آقامحمدخان قاجار. او در 1162 زاده شد (اعتما ...

رضاقلی‌خان قاجار

10

جلد 0

مبحثی در فقه و حقوق به معنای سلط مجانی بر منفعت با بقای عین به ملکیت مالک در ...

رقبی

11

جلد 0

از شاهزادگان قاجار و نو محمدشاه (حك: 1250ـ1264). از سال تولد و آغاز زندگى وى ا ...

ركن‌الدوله علی‌نقى میرزا

12

جلد 0

هشتمین امام اسماعیلیان نزارى و آخرین خداوند الموت. او كه بزرگ‌ترین پسر علاءالد ...

ركن‌الدین خورشاه

13

جلد 0

صحابی پیامبر اسلام. براى وى نامهاى مختلفى همچون غمیْصا سهله رمیْله انیفه و رمی ...

رمیْصاء بنت ملحان بن خالد بن زید

14

جلد 0

خاندان عرب‌تبار حاكم برآذربایجان از حدود نیم اول سد سوم تا اواسط سد پنجم. نی ...

روادیان

15

جلد 0

متكلمان روح را در برخى از كاربردهایش در قرآن مترادف با نفس می‌دانند به معناى چ ...

روح (در كلام)

16

جلد 0

كنیه‌اش ابوزرعه و ابوزنباع امیر فلسطین و از اشراف شام در روزگار امویان. برخى و ...

روح ‌بن زنْباع

17

جلد 0

شرق شناس و مورخ مشهور تاریخ کیمیای دور اسلامی. او در 15شوال1284 /9 فوریه 1867 ...

روسکا یولیوس فردیناند

18

جلد 0

كتابى به فارسى در تاریخ صفویان تألیف میرزابیگ‌بن حسن حسینى جنابدى مورخ دور شا ...

روضةالصفویه

19

جلد 0

ایران‌شناس آلمانى استاد و رئیس بخش شرق‌شناسى دانشگاه فرایبورگ و بنیان‌گذار « ...

رومر هانس روبرت

20

جلد 0

عنوان افسر ارشد نیروى دریایى عثمانى ناخداى كشتى سلطنتى. این كلمه از واژ ایتالی ...

ریاله

21