س

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 0

محدث و صحابی قرن اول. کنیه اش را ابویزید و نسبت او را أسدی سلمی لیْثی هذلی و ...

سائب بن یزید كندی

1

جلد 0

تعبیری قرآنی به معنای پیشگامان در کارهای خیر و طاعت الهی. سابقون صیغ جمع مذکر ...

سابقون

2

جلد 0

سلسله‌اى از امراى ایرانى حاكم بر آذربایجان از قرن سوم تا نخستین ده قرن چهارم. ...

ساجیان

3

جلد 0

افسر اطلاعاتى كارگزار سیاسى و نویسند انگلیسى. او در 1867/1284 در یوركشایر ز ...

سایكس سرپرسى مولزورث

4

جلد 0

كنیه‌اش ابوالعباس صوفى و فقیه مراكشى سد ششم و هفتم. او اصالتآ از قبیله خزرج بو ...

سبتى احمد بن جعفر

5

جلد 0

ابو محمد عبدالله بن علی بن احمد عالم قرائت و محدث حنبلی در قرن پنجم و ششم. و ...

سبط خیاط

6

جلد 0

محدث قرن دوم. سبیع نام گروهى از قبیله همْدان است كه نسب آنها به سبیع‌بن صعب‌ ...

سبیْعى ابوعمرو عیسی‌ بن یونس‌بن ابواسحاق همْدانى

7

جلد 0

بانوى محدث حنبلى اهل دمشق در قرن هفتم و هشتم. وى در حدود سال 687 در خانواده‌ا ...

ست العرب بنت محمدبن فخرالدین بخارى صالحى

8

جلد 0

بانوى محدثه اهل دمشق در قرن هفتم و هشتم. وى معروف به وزیره و كنیه‌اش ام‌عبدالل ...

ست‌الوزراء بنت عمربن اسع دبن منجا

9

جلد 0

كنیه‌اش ابوالغنائم صوفى قرن ششم و هفتم و از مشایخ سلسل سهروردیه. وى به شهر سج ...

سجاسى ركن‌الدین محمد

10

جلد 0

صوفى سلسل چشتیه در قرن ششم. اطلاعات موجود دربار او اندك است. سیداحمد مشهور به ...

سخى سرور سلطان

11

جلد 0

نواب بنگال در قرن دوازدهم هجرى. میرزامحمود منصورالملك مشهور به سراج‌الدوله شاه ...

سراج‌الدوله میرزا محمود

12

جلد 0

صحابی پیامبر و نخستین فاتح باب. از زندگی سراقةبن عمرو آگاهی اندكی وجود دارد. د ...

سراقة بن عمرو

13

جلد 0

ابوالفضل محمدبن حسن از عرفاى قرن چهارم. از زندگانى و مراحل تعلیم و تعلم و سیر ...

سرخسى

14

جلد 0

شهرى در تركیه در جنوب‌غربى استان شانْلى اورفه . این شهر در غرب شهر بیره‌جك ...

سروج

15

جلد 0

از صحاب امام على و امام حسن علیهماالسلام. وى از تیر بنی‌زید بن مرب از قبیل یم ...

سعیدبن قیس همْدانى

16

جلد 0

از وزیران شاه‌اسماعیل دوم* و سلطان‌محمد خدابنده*. میرزا سلمان پسر على جابرى اص ...

سلمان جابرى

17

جلد 0

مكنا به ابوحرب والى اموى و پسر زیاد*بن ابیه. سلم احتمالا در حدود سال 37 به دنی ...

سلْم‌بن زیاد

18

جلد 0

سلیمان‌بن صردبن جوْن خزاعى كنیه‌اش ابومطرف از سران مردم عراق در سد نخست هجرى. ...

سلیمان‌بن صرد خزاعى

19

جلد 0

(یا عبدالله) ابوالحسن خواص از عرفاى مكتب بغداد در قرن سوم. او اهل بصره و سا ...

سمنون ‌بن حمزه

20

جلد 0

طایفه و سلسله‌اى از پادشاهان سند از 734 تا 927. نسب این طایفه كه ستمگان نیز خ ...

سمه

21

جلد 0

شهرستان و شهرى در استان كردستان ایران. 1) شهرستان سنندج از شمال به شهرستان د ...

سنندج

22

جلد 0

از مشایخ صوفی خوزستان و عراق عجم در قرن سوم. حوادث زندگى سهل به‌طور دقیق روشن ...

سهل تسترى سهل‌بن عبدالله تسترى

23

جلد 0

نام دو تن از وزیران قوبیلاى قاآن. 1) شمس‌الدین عمر. وى در حدود 608 در بخارا ب ...

سیداجل

24

جلد 0

لقب اعطایى رسول اكرم به عموى خود حمزة بن عبدالمطلب* و از القاب امام حسین علیه‌ ...

سیدالشهداء

25

جلد 0

شاعر نیم دوم سد هفتم و آغاز سد هشتم. او بنا بر قراینی ‌در میان نیم نخست سد هفت ...

سیف‌الدین ابوالمحامد محمد فرغانی

26

جلد 0

علی‌بن احمد ملقب به حكیم شاعر و نویسند نیم دوم قرن ششم. تاریخ ولادت و فوت وى م ...

سیفى نیشابورى

27

جلد 0

خاورشناس انگلیسی. وی در حدود سال 1109/ 1697 در شهرستان كنت به دنیا آمد. دیون¬ ...

سیل جورج

28

جلد 0

سنان‌الدین یوسف‌دده شیخ طریقت مولویه نویسنده و شاعر سد دهم در آناطولى. از زمان ...

سینه‌چاك

29