س

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 0

بن مغفل ‌بن عوف ازدى غامدى سردار معاویة بن ابی‌سفیان. نسبت وى به بنوغامد از ط ...

سفیان ‌بن عوْف

1