ض

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 0

از رجال بزرگ سیاسى و نظامى در اوایل دوران حكومت بنی‌امیه. ضحك‌بن قیس‌بن خالدبن ...

ضحاك ‌بن قیس فهْرى

1