ط

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 0

از قبایل باستانى و منقرض شده (بائده) عرب. نسب آنان به روایتى به طسم‌بن لاوذبن ...

طسم

1

جلد 0

شهری در شصت کیلومتری جنوب غربی مادرید( پایتخت اسپانیا). رومیان این شهر را طلی ...

طلیطله/ تولدو

2