ظ

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 0

دوازدهمین خلیف فاطمی مصر. ابومنصور اسماعیل‌ بن عبدالمجید بن محمد فاطمی در ربیع ...

ظافر (الظافر) بأمرلله

1