غ

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 0

مؤلف واعظ و عارف برجست قرن پنجم وششم. احمد غزالی برادر كوچكتر ابوحامد محمد غز ...

غزالی احمدبن محمدبن محمد طوسی

1

جلد 0

از رجال وزارت امور خارجه در دور ‌ناصری. تاریخ تولد او دانسته نیست. وی در دهخوا ...

غفارخان/ عبدالغفار‌خان صدیق‌الملک

2

جلد 0

مدرس كلام منطق و فلسفه در سد دوازدهم. وى در 1139 در شهر اورنگ‌آباد یكى از شهره ...

غلام ‌نور اورنگ‌آبادى

3