پ

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 5

سومین واج الفبای فارسی و یکی از چهار همخوان مخصوص این زبان که در زبان عربی وجود ...

پ

1

جلد 5

پائولوس آیگینائی رجوع کنید به بولس اجانیطی ...

پائولوس آیگینائی رجوع کنید به بولس اجانیطی

2

جلد 5

ریاضیدان و اخترشناس یونانی قرن چهارم میلادی اهل اسکندریه . آرای او نزد دانشمندا ...

پاپوس اسکندرانی

3

جلد 5

از ایلات لر زبان منطقة بالاگریوه در لرستان و نام سکونتگاه آنان . وجه نامگذاری ا ...

پاپی

4

جلد 5

پات کند رجوع کنید به بیکند ...

پات کند رجوع کنید به بیکند

5

جلد 5

منطقه ای در جنوب شرقی آسیا که سابقا سلطان نشینی مالایایی بود اما اکنون (به موجب ...

پاتانی (به تایلندی : پاتانی )

6

جلد 5

پاتختی رجوع کنید به عروسی ...

پاتختی رجوع کنید به عروسی

7

جلد 5

پاتراس رجوع کنید به بالی بادرا ...

پاتراس رجوع کنید به بالی بادرا

8

جلد 5

رهبر شورشی در 1143 در عثمانی در دورة سلطنت احمد سوم . پاترونا/ پاثورنا/ پاتورونا ...

پاترونا خلیل

9

جلد 5

پاتن رجوع کنید به نهرواله ...

پاتن رجوع کنید به نهرواله

10

جلد 5

پاتنجل رجوع کنید به تحقیق ماللهند

...

پاتنجل رجوع کنید به تحقیق ماللهند

11

جلد 5

پاتنگان رجوع کنید به بادنجان ...

پاتنگان رجوع کنید به بادنجان

12

جلد 5

عبدالرحمان بن سلیم ادیب و پژوهشگر عراقی قرن سیزدهم و چهاردهم . منابع او را موص ...

پاجه جی زاده

13

جلد 5

پاچنار رجوع کنید به تهران ...

پاچنار رجوع کنید به تهران

14

جلد 5

پادارانه رجوع کنید به بنیچه ...

پادارانه رجوع کنید به بنیچه

15

جلد 5

جنبش عمدة احیای اسلام در مینانگ کابائو سوماترا در 1218ـ1254/ 1803ـ 1838. عنوان ...

پادری

16

جلد 5

اصطلاحی برای کشیشان مبلغ مسیحی در کشورهای اسلامی بویژه ایران و هند. واژة پادر ا ...

پادری (یا فادری )

17

جلد 5

دارویی ساده یا مرکب که کنش فیزیولوژیک زهری (یا زهرهایی ) را در تن آدمی خنثی کن ...

پادزهر

18

جلد 5

از زنان فرمانروا در دولتهای اسلامی . به صفوت الدین شهرت داشت و هفتمین حکمران (حک ...

پادشاه خاتون

19

جلد 5

پادشاه نامه رجوع کنید به شاه جهان ...

پادشاه نامه رجوع کنید به شاه جهان

20

جلد 5

(تلفظ محلی : بادشاهی مسجد) یا مسجد عالمگیری در لاهور. ظرفیت این مسجد 000 75 تن ...

پادشاهی مسجد

21

جلد 5

پادگان رجوع کنید به ساخلو ...

پادگان رجوع کنید به ساخلو

22

جلد 5

پادوسبان / پادوسبانان رجوع کنید به بادوسپانیان ...

پادوسبان / پادوسبانان رجوع کنید به بادوسپانیان

23

جلد 5

پادیاب رجوع کنید به حوض / حوضخانه ...

پادیاب رجوع کنید به حوض / حوضخانه

24

جلد 5

پاراب رجوع کنید به فاراب ...

پاراب رجوع کنید به فاراب

25

جلد 5

شهری در شمال غربی پاکستان . این شهر بخشی از ایالت سرحدی شمال غربی (ایالت شمال غر ...

پاراچنار (در منابع قدیم عربی : باراشنار)

26

جلد 5

پارامسوارا رجوع کنید به مالاکا ...

پارامسوارا رجوع کنید به مالاکا

27

جلد 5

رودی خاورشناس نامور آلمانی و مترجم قرآن . پارت در 1280ش /1901 در ویتن دورف نزدی ...

پارت

28

جلد 5

رایج بوده است . کتان * کنف * پنبه * ابریشم * از جمله الیافی بودند که برای باف ...

پارچه / پارچه بافی ـ این مقاله شامل این بخشهاست : 1) پیشینه 2) دستگاههای بافندگی و روشهای بافت 3) ایران 4) مصر 5) شام 6) ان

29

جلد 5

مجله رجوع کنید به لاهوتی کرمانشاهی ابوالقاسم ...

پارس

30