ک

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 0

مدرس و مروج فلسف ملاصدرا در اصفهان در قرن سیزدهم. در منابع به تاریخ ولادت آ ...

کاشانى آخوند ملامحمد

1

جلد 0

شاعر و عارف اهل بنارس در شمال‌ هند. وی در هم منابع به همین نام مشهور است. تاری ...

کبیر

2

جلد 0

صوفی و واعظ نقشبندی. وی در نیم دوم قرن سیزدهم در اربیل/اربل در شمال عراق متو ...

کردی محمد امین بن فتح الله زاده اربلی

3

جلد 0

محمد امین بن فتح الله زاده اربلی صوفی و واعظ نقشبندی قرن چهاردهم. وی در نیم دو ...

کردی محمد‌امین

4

جلد 0

کوهستانی از رشته کوه مرکزی ایران و نام بلندترین قل آن و نیز نام قدیم بیابان پی ...

کرکس

5

جلد 0

احمد بن عبدالله ابوالحسن سخنگوی بزرگ فلسف اسماعیلیه در دور خلافت فاطمی الحاکم ...

کرمانی حمید الدین

6

جلد 0

یکی از اسمای حسنای خداوند. کریم از ریش کرم در لغت به معانی صفوح ( ب ...

کریم (الکریم)

7

جلد 0

سیدجعفربن ابواسحاق دارابی دانشمند علوم عقلی و دینی قرن دوازدهم و سیزدهم.او در ...

کشفی

8

جلد 0

از بزرگان و ثروتمندان یهود و ازمخالفان پیامبر اكرم در مدینه. پدرش از اعراب بن ...

کعْب‌بن اشرف

9

جلد 0

عنوان سازنده و فروشند كفش. واژ كفاش صیغ مبالغ عربی از واژ فارسی كفش است و ف ...

کفاش

10

جلد 0

محدث وصوفی قرن چهارم. دربار زندگی وی به رغم شهرت آثارش اطلاع چندانی در دست نیس ...

کلاباذی ابوبكر محمد بخاری

11

جلد 0

عنوان عمومی مجموع بسیار متنوعی از سرپوشهای مردانه و زنانه. پوشش سر مسلمان در ه ...

کلاه

12

جلد 0

از یاران مختار ثقفی. دربار شخصیت کیسان اختلاف‌نظر وجود دارد و با بررسی منابع ت ...

کیْسان ابوعمره

13