خ

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 14

خ (خاء) از همخوانها نهمین حرف الفباى فارسى هفتمین حرف الفباى عربى دهمین حرف ...

خ (خاء)

1

جلد 14

خابران رجوع کنید به خاوران ...

خابران

2

جلد 14

خابطیه/ حابطیه رجوع کنید به احمدبن خابط ...

خابطیه/ حابطیه

3

جلد 14

خابور ناحیهاى باستانى در شمال سوریه و نام دو رودخانه در شمال بینالنهرین. 1) ...

خابور

4

جلد 14

خاتم (2) علامت خاص شاهان خلفا صاحب منصبان علما و گاه مردم عادى بر مكتوباتش ...

خاتم (2)

5

جلد 14

خاتم الاولیاء رجوع کنید به ولایت(1) ...

خاتم الاولیاء

6

جلد 14

خاتم النبیین رجوع کنید به خاتمیت ...

خاتم النبیین

7

جلد 14

خاتم كارى از هنرهاى سنتى و صنایعدستى ایران تزیین سطوح اشیا به ویژه اشیاى چوب ...

خاتم كارى

8

جلد 14

خاتم(1) شهرستانى در جنوب استان یزد به مركزیت شهر هرات. شهرستان خاتم از شمال ...

خاتم(1)

9

جلد 14

خاتمیت مفهومى كلامى و از آموزههاى مشترك همه مسلمانان به معناى پایان یافتن نب ...

خاتمیت

10

جلد 14

خاتون عنوان ملكه و خویشاوند زن در میان اشراف زن ازدواج كرده و بانوى بلندمرتب ...

خاتون

11

جلد 14

خاتون آبادى خاندان از خاندانهاى علمى مشهور و پرنفوذ در اصفهان و سپس تهران كه ...

خاتون آبادى خاندان

12

جلد 14

خاتون آبادى میرمحمدباقر عالم امامى اواخر دوره صفوى. وى در 1070 بهدنیا آمد. پ ...

خاتون آبادى میرمحمدباقر

13

جلد 14

خاتون آبادى میرمحمدحسین فقیه و مؤلف مشهور امامى قرن دوازدهم. زمان و محل تولد ...

خاتون آبادى میرمحمدحسین

14

جلد 14

خاتون آبادى میرمحمدصالح بن عبدالواسع فقیه محدث و عالم امامى قرن یازدهم. در 1 ...

خاتون آبادى میرمحمدصالح

15

جلد 14

خاتون آل خاندانى از عالمان شیعى جبلعامل لبنان. گفتهاند جمالالدین یكى از اجدا ...

خاتون آل

16

جلد 14

خاتونى ابوطاهر شاعر فارسىسراى و دبیر دیوان سلجوقیان در اواخر قرن پنجم و اوای ...

خاتونى

17

جلد 14

خادم فردى كه در قصر خلفا و پادشاهان یا در منزل اشراف و بزرگان و مردم عادى به ...

خادم

18

جلد 14

خادم الحرمین از القاب رسمى برخى از سلاطین مملوك مصر و نیز پادشاهان عثمانى به ...

خادم الحرمین

19

جلد 14

خادم سلیمان پاشا رجوع کنید به سلیمان پاشا خادم ...

خادم سلیمان پاشا

20

جلد 14

خادمى حسین فقیه امامى معاصر. پدرش جعفر و جدش صدرالدین محمد از عالمان و سادات ...

خادمى

21

جلد 14

خاران رجوع کنید به بلوچ و بلوچستان ...

خاران

22

جلد 14

خارپشت امروزه نام پستاندارى كوچك و خاردار از خانواده خارپشتان كه در منابع قد ...

خارپشت

23

جلد 14

خارج/ خارگ رجوع کنید به خارك ...

خارج/ خارگ

24

جلد 14

خارجه/ خارگه رجوع کنید به واحات الخارجه ...

خارجه/ خارگه

25

جلد 14

خارجة بن حذافة بن غانم عدوى از شجاعان عرب و از مسلمانان صدر اسلام. نسب پدر و ...

خارجة بن حذافة

26

جلد 14

خارجة بن زید یكى از هفت فقیه نامدار مدینه (فقهاى سبعه) از تابعین. كنیهاش ابو ...

خارجة بن زید

27

جلد 14

خارشتر رجوع کنید به ترنجبین ...

خارشتر

28

جلد 14

خارصینى رجوع کنید به آهن چینى ...

خارصینى

29

جلد 14

خارطوم رجوع کنید به خرطوم ...

خارطوم

30