د

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 0

از جنگهای‌ مشهور عرب‌ (ایام‌العرب‌) در روزگار جاهلیت‌. جنگ‌ داحس‌ میان‌ بنی‌ ...

داحس‌

1

جلد 0

عارف‌ و شاعر و تذكره‌نویس‌ قرن‌ یازدهم‌ و دوازدهم‌. سال‌ تولد و وفات‌ وی مشخص ...

دارابی محمدبن‌ محمد

2

جلد 0

مسجدجامع‌ و مدرسه‌ای‌ از دور‌ قاجاریه‌ در سنندج‌. این‌ مسجد كه‌ بر روی‌ صفه‌ای ...

دارالاحسان‌ مسجد

3

جلد 0

مركز شهرستان‌ فریدن‌ از استان‌ اصفهان‌ در ارتفاع‌ حدود 280 2 متری‌ در 132 كیل ...

داران‌

4

جلد 0

دولتمرد و ادیب‌ معاصر ایرانی‌ ملقب‌ به‌ ضیاء لشكر و مستشار اعظم‌ متخلص‌ به‌ ...

دانش‌ تقی‌

5

جلد 0

از گماشتگان‌ معتمد و مسلمان‌ چنگیزخان‌ در نیم نخست‌ قرن‌ هفتم‌. از تاریخ‌ تولد ...

دانشمند حاجب‌

6

جلد 0

از صوفیان نقطوى در عهد شاه عباس اول صفوى در قزوین. او از مردم تهیدست درب كوش ...

درویش خسرو

7

جلد 0

شهرى در بخش برخوار در شهرستان برخوار و میم استان اصفهان. این شهر در مشرق شهرس ...

دستگرد

8

جلد 0

نام دو شاعر عرب رجزسرا در قرن اول و دوم. برخى این نام را متعلق به یك شاعر (ابن ...

دكیْن راجز

9

جلد 0

عبدالاعلی‌بن مسهر غسانى محدث و رجالى شامى قرن دوم و سوم. كنی او ابن‌ابی‌درامه ...

دمشقى ابومسهر

10

جلد 0

از فرماندهان نظامى شاه عباس اول صفوى* و سفیر او در دربار اسپانیا. از زندگى دنگ ...

دنگیزبیگ شاملو

11

جلد 0

همسر بزرگ هولاكوخان (حك : 654ـ663). نام وى به صورت دوغوزخاتون نیز آمده است (رش ...

دوقوز خاتون

12

جلد 0

از نگارگران بزرگ هندى در دوره اكبر (حك : 963ـ1014) و جهانگیر (حك : 1014ـ1037). ...

دولت محمد (یا دولت مصور)

13

جلد 0

بزرگ ‌ترین پسر فتحعلى شاه قاجار. دولتشاه در 7 ربیع‌الآخر 1203 در قصب نوا در ما ...

دولتشاه محمدعلى میرزا

14

جلد 0

سیاح فرانسوى و مؤلف كتاب زیباییهاى ایران در زمان شاه‌عباس دوم صفوى. از زندگ ...

دولیه‌دلند آندره

15

جلد 0

مركز شهرستان سمیرم سفلا از استان اصفهان. در ارتفاع حدود 2070 مترى در حدود 18 ...

دهاقان

16

جلد 0

موجودى افسانه‌اى كه در برخى متون فارسى با جن و غول و شیطان یكسان دانسته شده اس ...

دیو

17

جلد 0

دفتر و نیز محل ثبت اسامى و مشخصات سپاهیان و مقدار ارزاق و مواجب آنها. دیوان ...

دیوان جند

18