ش

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 0

مورخ ادیب شاعر و از مستوفیان دور صفویه. ولی قلی خان شاملو – که از او با نام و ...

شاملو ولی قلی‌خان

1

جلد 0

وزیر شاه اسماعیل اول صفوى. نسب وى از مادر به شیخ یوسف بناى مشهور اصفهانى و از ...

شاه ‌حسین اصفهانى

2

جلد 0

از صوفیان قرن سوم. در برخى منابع او را شاه شجاع كرمانى نامیده‌اند (عطار ص 377 ...

شاه شجاع كرمانى

3

جلد 0

ادیب و صوفی عثمانی در قرن نهم و دهم.بیشترین گزارش از زندگی شاهدی مطالبی است که ...

شاهدی ابراهیم دده

4

جلد 0

شیخ محمود بن عبدالكریم‌بن یحیی عارف و شاعر نامدار آذربایجانی در قرن هشتم. دربا ...

شبستری

5

جلد 0

كنیه‌اش ابوبكر ملقب به تاج‌الصوفیه عارف و فقیه و شاعر قرن سوم و چهارم. دربار ...

شبلى

6

جلد 0

بن ثابت انصاری نجاری مدنی محدث و صحابی. شداد از قبیل بنی‌حدیله بود كه نسب آنها ...

شداد بن أوس

7

جلد 0

(یا شرحبیل بن عبدالله) از نخستین صحاب پیامبر و از فرماندهان اسلام در شام. شرح ...

شرحْبیل بن حسنه

8

جلد 0

محمدبن هبة‌الله‌بن محمدبن هبة‌الله بن حمزه شغروه اصفهانی از عالمان و شاعران قر ...

شرف‌الدین عبدالمؤمن

9

جلد 0

اصطلاحی دینی و اخلاقی به معنای قدردانی کردن از خدا. شکر در لغت به معنای شناخ ...

شکر

10

جلد 0

كنیه‌اش ابوسابغه از تابعین و رؤساى قبیل هوازن و از فرماندهان سپاه كوفه در واقع ...

شمربن ذی‌الجوْشن

11

جلد 0

پادشاه آل‌بویه در همدان و پسر فخرالدوله دیلمى. مادرش سیده‌خاتون* بود و در 381 ...

شمس‌الدوله ابوطاهر

12

جلد 0

لقب سیدحسین حسینی تهرانی از عرفای معاصر كه شاخ شمسی سلسل نعمت‌اللهیه به وی من ...

شمس‌العرفا

13

جلد 0

از ورزشهای مورد توجه و توصیه نزد مسلمانان. اعراب به سه ورزش شنا تیراندازى و س ...

شنا

14

جلد 0

ابوالفتح محمدبن عبدالكریم شخصیتى تأثیرگذار در كلام اسلامى و تاریخ‌نگارى ادیان. ...

شهرستانى تاج‌الدین

15

جلد 0

از سران خوارج در اواخر دور امویان در خراسان بنیان‌گذار و رهبر فرق خوارج شیبان ...

شیبان ‌بن سلمه

16

جلد 0

عنوانی برای بزرگان و رؤسای اقوام قبایل و گروههای حرفه‌ای در جهان اسلام. شیخ در ...

شیخ

17