ع

ترتیب انتشار

خلاصه

عنوان مدخل

ردیف

جلد 0

فقیه مالكى مصرى در قرن ششم و هفتم معروف به ابن‌شاس و مكنا به ابومحمد. لقبش جلا ...

عبدالله ‌بن نجم بن شاس

1

جلد 0

‌بن عبدالمطلب قرشى هاشمى كنیه‌اش ابوجعفر از اصحاب رسول اكرم و امام على و امام ...

عبدالله‌بن جعفربن ابی‌طالب

2

جلد 0

فرزند دوازدهم فتحعلی‌شاه قاجار حاكم خمسه و شاعر. او در 24 جمادی‌الاولى 1211 در ...

عبدالله‌میرزا دارا

3

جلد 0

كنیه‌اش ابوعبیده زاهد عارف و واعظ قرن دوم. از او با عنوان امام زاهدان شیخ صوفی ...

عبدالواحد بن زید بصری

4

جلد 0

ملقب به سردار كل فرمانده نظامى و از رجال عصر محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار. ع ...

عزیزخان مكرى

5

جلد 0

از وزیران و رجال دور ناصرالدین شاه. نسب او به محمدحسین‌خان قاجار دولو بیگلربیگ ...

علاءالدوله محمدرحیم‌خان

6

جلد 0

از رجال قاجار در دوره‌هاى ناصرى مظفرى و مشروطه. وى در اول شعبان 1258 در تبریز ...

علاءالملك میرزا محمودخان طباطبایى

7

جلد 0

معروف به علی‌اكبر كنیه‌اش ابوالحسن پسر بزرگ امام حسین علیه‌السلام. مادرش لیلى ...

علی ‌بن حسین

8

جلد 0

شاعر پارسی‌گوی و مدیحه‌سرای قرن ششم. برخی او را فرزند مختاری غزنوی دانسته‌اند ...

عمادی غزنوی

9

جلد 0

بن سعیدبن صول‌بن صول از برجسته‌ترین دبیران و کاتبان مأمون عباسی. جدش‌ صول ترک ...

عمروبن مسْعدة‌

10

جلد 0

طریقتی منتسب به خاندانی از سادات و صوفیان یمن و هند و اندونزی در قرن نهم و دوا ...

عیدروسیه

11